ČISTENIE VETRACÍCH POTRUBÍ

Pľúca panelákov

Ventilačný systém inštalovaný v panelových domoch je určený na to, aby odsával a privádzal príslušné množstvo vzduchu z a do určeného priestoru.

Vetracie potrubia v panelových domoch sú bez údržby niekedy viac ako 30 rokov.

V takomto systéme nie je možné zaručiť úplnú čistotu a zabrániť tak kontaminácii rozvodného systému.

Rôzne nečistoty sa dokážu v priebehu rokov naakumulovať až do kritických rozmerov. Práve z tohto dôvodu by mali prevádzkovatelia venovať značnú pozornosť tomuto problému.

Týmto problémom je znečistenie ovzdušia v menšom alebo väčšom rozsahu, čo má za následok poškodzovanie zdravia, kvality života a nebezpečenstvo požiaru.

Stav potrubia PRED a PO vyčistení


Pľúca panelákov - príklady

Máme pre Vás riešenie:

Prvým krokom pri údržbe vetracích potrubí je revízia skutočného stavu, zistenie miery znečistenia a návrh opatrení k odstráneniu problémov. Počas čistenia je potrebné dosiahnuť úplné odstránenie vzniknutej nečistoty. Dôležité je brať ohľad na to, aby proces čistenia nerušil prevádzku budovy, jej užívateľov a aby sa čistené zariadenie počas práce nepoškodilo.
Na dôkladné vyčistenie potrubia sa používa rotačná kefa s pružným hriadeľom, ktorá je zavedená do potrubia zo strechy domu. Pomocou bariérových balónov sa zaistí utesnenie úseku potrubia tak, aby nedošlo k rozptýleniu kontaminantu do iných častí potrubného systému.
Po ukončení čistiacich a dezinfekčných prác sa prekontroluje úroveň vyčistenia pomocou inšpekčnej kamery a opäť sa vyhotoví záznam. Oba tieto záznamy (pred a po čistení) sa dodávajú na DVD objednávateľovi, ako dôkaz seriózneho prístupu našej firmy k čisteniu.
Za predpokladu, že sa účel prevádzkovania budovy nemení t.j. budova ostáva bytovým domom odporúčame 3-ročný cyklus čistenia.

Mám záujem o čistenie vetracích potrubí