GEOMETRICKÝ PLÁN

Čo je geometrický plán?

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, sa zapíšu do katastra nehnuteľností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlastníka; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu. Ak ide o pozemnú komunikáciu, zapíše sa geometrický plán bez právneho úkonu do katastra evidenčným spôsobom na žiadosť právnickej osoby zriadenej štátom.
Geometrický plán sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam.
Geometrický plán môže vyhotoviť správa katastra; iná právnická osoba alebo fyzická osoba vtedy, ak má živnosť podľa osobitného predpisu, alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.
Ten, kto vyhotovil geometrický plán, a nemá osobitné oprávnenie vydané úradom, zabezpečí jeho overenie osobou, ktorá má oprávnenie na overovanie geometrických plánov podľa osobitného predpisu. Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj správou katastra.

Kto vyhotovuje geometrické plány?

A) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti
B) katastrálne odbory okresných úradov

Kedy sa vyhotovuje geometrický plán?

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na:
 1. rozdelenie nehnuteľností
 2. úpravu hranice nehnuteľností
 3. určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
 4. zameranie stavby (príp. rozostavanej stavby) a ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby , ktorá je predmetom evidovania v KN a ešte nie je v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií KN
 5. priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka, alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby (napr. vyznačenie vecného bremena
 6. vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností
 7. zmenu priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce, resp. hranice okresu (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis)
 8. zlúčenie nehnuteľností
 9. obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich
 10. pozemkové úpravy (postup prác ako aj príslušné vzory geometrických plánov uvádza osobitný technický predpis)
 11. rozdelenie pôvodných nehnuteľností, ktoré sú v údajoch o parcelách registra C súboru popisných informácii KN a v katastrálnej mape zlúčené do väčších celkov, alebo zlúčené do iných parciel
 12. zmenu hranice zastavaného územia obce
Geometrický plán sa vyhotovuje na predpísaných tlačivách

Geometrický plán musí byť dobre čitateľný, vyhotovený trvanlivým záznamom na. kvalitnom papieri a v predpísanej farebnosti.

Ak je geometrický plán vyhotovovaný v prostredí výpočtovej techniky, výstupy musia byť formátom, obsahom a úpravou zhodné s predpísanými tlačivami.

Geometrický plán možno vyhotovovať aj pre viacero účelov súčasne, ak to neodporuje definovanej technológii vyhotovovania jednotlivých druhov geometrických plánov.