PORADÍME

Doklady potrebné ku kolaudácii

 • Energetický certifikát budovy
 • Kópia stavebného povolenia
 • Geometrický plán
 • Stavebný denník
 • Potvrdenie o likvidácii stavebného odpadu
 • Vytyčovací výkres stavby
 • Revízia plynového zariadenia a Zápis o tlakovej skúške odberného plynového zariadenia
 • Zápis o vykonanej skúške tesnosti žumpy
 • Doklad o preskúšaní komína
 • Zápis o tlakovej skúške vykurovacieho systému a Zápis o vykurovacej skúške vykurovacieho systému
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku
 • Certifikát stavebného materiálu
 • Potvrdenie zhotoviteľa stavby
 • Správa o skúške elektrického zariadenia a skúške bleskozvodu
 • Projekt skutočného vyhotovenia stavby

Mám záujem o Vaše služby