REVÍZIA ELEKTRICKEJ INŠTALÁCIE

Čo je predmetom revízie elektrickej inštalácie ?

Predmetom revízie elektrickej inštalácie je vykonanie podrobnej prehliadky, meraním a skúšaním zistiť stav elektrického zariadenia (el. inštalácie) z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.
Revízia elektrického zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny (bleskozvod) je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany pred bleskom.
Požiadavky bezpečnosti a ochrany pred bleskom sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie a bleskozvod zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam technických noriem a vyhlášok.

Mám záujem o revíziu elektrickej inštalácie