REVÍZIA KOTLA

Viete čo znamená revízia plynového kotla ?

Revízia plynového kotla alebo inak odborná prehliadka a skúška vyhradeného technického zariadenia plynového je bezpečnostná kontrola kotla, vrátane plynového napojenia kotla po uzáver spotrebiča. Ten sa musí nachádzať v tej istej miestnosti ako samotný plynový kotol, nie však vo väčšej vzdialenosti ako 2 m.
V bežnej praxi sa revízia kotla a servisná prehliadka kotla mylne považujú za identické činnosti. V skutočnosti ide o dve úplne odlišné činnosti s rôznym rozsahom prác.
Revíziu plynového zariadenia smie vykonať jedine pracovník s osvedčením podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Prehliadka vykonaná servisným technikom nenahrádza revíznu prehliadku zariadenia.

Revízia kotla pozostáva z týchto úkonov :

 • Meranie úniku zemného plynu
 • Kontrola pripojenia a umiestnenia plynových spotrebičov
 • Kontrola funkčnosti a osadenia uzáverov plynu
 • Kontrola plynotesnosti rozoberateľných spojov
 • Kontrola spaľovania zemného plynu
 • Kontrola oxidu uhoľnatého – CO2
 • Kontrola ovládacích prvkov
 • Kontrola bezpečnostných a zabezpečovacích prvkov
 • Kontrola osadenia spotrebiča
 • Vystavenie revíznej správy
 • Možnosť odstránenia zistených závad

Mám záujem o revíziu kotla